عنوان خبرتصاویری زیبا از اردوگاه
(شاخه: فعالیت های روزمره اردوگاه)
ارسال شده توسط مديريت كل دزفول
يكشنبه 30 دي 1397 - 05:15:47


tv6.jpg
 
 
 
tv9.jpg
 
 
 
tv8.jpg
 
 
 
tv3.jpg
 
 
 
tv11.jpg
 
 
 
 
 
aaa3.jpg
 
 
 
tv12.jpg
 
 
 
tv13.jpg
 
 
 
tv14.jpg
 
 
 
tv15.jpg
 
 
 
tv16.jpg
 
 
 
 این خبر از طرف اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید رجایی دزفول
( http://ordez.ir/news.php?extend.38 )