عنوان خبرتصاویری از اردوگاه
(شاخه: فعالیت های روزمره اردوگاه)
ارسال شده توسط مديريت كل دزفول
سه شنبه 2 بهمن 1397 - 10:27:46


tv33.jpg
 
 
 
tv34.jpg
 
 
 
tv35.jpg
 
 
 
tv36.jpg
 
 
 
tv37.jpg
 
 
 
tv38.jpg
 
 
 
 
tv39.jpg
 
 
 
tv40.jpg
 
 
 
tv41.jpg
 
 
 
tv42.jpg
 
 
 
tv44.jpg
 
 
 
tv45.jpg
 
 
 
tv46.jpg
 
 
 
tv47.jpg
 
 
 
tv48.jpg
 
 
 
tv49.jpg
 
 
 
tv50.jpg
 
 
 
tv51.jpg
 
 
 
tv52.jpg
 
 
 
tv53.jpg
 
 
 
tv54.jpg
 
 
 
tv55.jpg
 
 
 
tv57.jpg
 
 
 
tv58.jpg
 
 
 
tv59.jpg
 
 
 
tv60.jpgاین خبر از طرف اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید رجایی دزفول
( http://ordez.ir/news.php?extend.41 )